Hållbarhet

Vårt erbjudande

Vårt erbjudande handlar om hållbarhet. Vi förädlar skogsvirke från närliggande delar av Sverige och strävar efter att ständigt optimera resursutnyttjandet i vår framställningsprocess så att den slutliga produktens hållfasthet och kvalitet borgar för ett långt produktliv i slutkundens tjänst. Här har vi samlat värdefull information om vårt erbjudande och vårt hållbarhetsarbete. Vi ger också råd och tips till slutanvändaren av våra dörrar och portar med fokus på lång livslängd och därmed optimalt resursutnyttjande.

Vi strävar efter att samtliga medarbetare ska vara djupt involverade i vårt miljöarbete. Det gör vi bland annat genom att vi gemensamt prioriterar de områden där vi upplever oss kunna åstadkomma störst positiv förändring och vi har miljöarbetet högt på vår agenda, både i vår egen vardag och i vårt samarbete med leverantörer. Våra gemensamma relevanta mål sätts upp inom ramarna för Agenda 2030:

 1. Att öka vårt engagemang i det lokala samhället
 2. Att främja god hälsa på arbetsplatsen
 3. Att främja personlig utveckling på arbetsplatsen
 4. Att medvetandegöra vår affärsidé för våra kunder och konsumenter
 5. Att verka för en hållbar värdekedja:
  a) Utveckling och upphandling
  b) Produktion
  c) Förpackning och transport
  d) Produktanvändning
  e) Återvinning

PEFC-certifierade

Furuhälls Snickeri kan sägas verka i såväl träförädlingsbranschen som i byggmaterialbranschen. Hållbarhetsfrågorna driver vi utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Ett bra verktyg för denna bransch är PEFC-certifiering som har fokus på just hållbart skogsbruk. Det är i skogen som vår värdekedja kan sägas börja. Spårbarhet och certifiering av skogarna samt av trämaterialets väg från den skog där det en gång avverkades och vidare genom alla aktörsled till slutkunden, borgar för hållbarhet.

Furuhälls Snickeri satsar på att genom vårt nyligen erhållna PEFC-certifikat (ICSE-PEFC-COC-0176649) framöver säkerställa att alla våra trädörrar blir PEFC-certifierade. Se vårt certifikat här.

Såsom tillverkare av just gedigna trädörrar, är denna certifiering ett naturligt utvecklingssteg för oss. Vi önskar att aktivt medverka så att hela kedjan: från skogen, via virkesaktörer och sågverk, via förädlingsindusti (som oss) och vidare till bygghandel och slutanvändare, främjar ett hållbart skogsbruk.

Det finns 2 olika globala system för denna sortens skogscertifiering, FSC och PEFC. FSC är nog mest känt bland allmänheten medan PEFC täcker in fler av världens skogar. Furuhälls Snickeri arbetar huvudsakligen med virke från de norrländska skogarna. Vi valde PEFC som kvalitetsstandard främst då PEFC anpassar sina regler efter nationella standarder. Det innebär med andra ord i praktiken att en PEFC-certifierad skog i Sverige inte nödvändigtvis uppfyller samma krav som en certifierad skog i Brasilien.

  Ditt bidrag för hållbarhet

  För att en dörr ska ha bästa möjliga funktion under lång, lång tid, krävs det både ett fackmannamässigt montage och löpande omsorg i form av skötsel och underhåll. Vi kan lova dig att din nya dörr är byggt efter konstens alla regler och av trävirke av bästa kvalitet. MEN: – det är ändå trä, ett organiskt levande material som måste behandlas innan det utsätts för väder och vind.

  1. Behandla alltid din nya dörr eller port på alla dörrbladets 6 sidor INNAN montage

  2. Läs och följ montage- och skötselanvisningar noggrant, då bidrar du som bäst till en hållbar framtid.